ทีมพัฒนาระบบ

ประธานกรรมการ

แพทย์หญิง สร้อยศรี เธียรธัญทิพ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

line

กรรมการ

นางสาว นิตยา คล่องขยัน

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

line

กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ ครองยุติ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

line

กรรมการ

นางสาวสายฝน วาเสนัง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

line

กรรมการ

นางสาวจิรารัตน์ ศรีรัตนขันธ์

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

line

กรรมการ

สลิตตา ศรีทอง

แพทย์แผนไทย

line

กรรมการ

นางสาวไพรินทร์ ตุ่ยไชย

นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

line

กรรมการ

นายศุภชัย โล่ห์คำ

จพง.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

line

กรรมการ

นายรัตนะ ไกรแสน

เจ้าพนักงาน รังสีวิทยา

line

กรรมการ

นางสาวจารุวรรณ โพธิ์บึงกาฬ

พยาบาลวิชาชีพ

line

กรรมการ

นางสาวกรรณิกา สิมศิริวัฒน์

นักกายภาพบำบัด

line

กรรมการ

นางสาวนันทนา ศรีเรือง

นักวิชาการสาธารณสุข

line

กรรมการ

นายนพกร อัษดร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

line

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ สุคม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

line

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางลักขณา ดุพงษ์

นักวิชาการพัสดุ

line

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัญญา ธรรมสุนา

พยาบาลวิชาชีพ

line

เลขาณุการ

นางสาวสุพัฒตรา พลศรีดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

line