EmModule

สรุปอายุการใช้งาน

วัสดุ ไม่ทราบวันรับเข้า น้อยกว่าเท่า 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปีขึ้นไป รวม
เครื่องมือช่วยชีวิต 0 0 2 1 4 2 19
เครื่องมือเพื่อรักษา 0 0 2 3 2 8 22
เครื่องมือเพื่อวินิจฉัย 0 4 15 9 12 8 81
เครื่องมือสนับสนุน 0 0 0 0 1 9 23