EmModule

สรุปอายุการใช้งาน

วัสดุ ไม่ทราบวันรับเข้า น้อยกว่าเท่า 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปีขึ้นไป รวม
เครื่องมือช่วยชีวิต 0 1 1 3 3 2 19
เครื่องมือเพื่อรักษา 0 1 1 3 4 8 22
เครื่องมือเพื่อวินิจฉัย 0 8 16 7 12 8 81
เครื่องมือสนับสนุน 0 0 0 1 0 9 23